Έχοντας υπόψη:

Την ΥΠΑΣΥΔ 14023/ΕΥΘΥ 521 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Την υπ. αρ. 25/10/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου UNESCO έγκρισης υλοποίησης του έργου με τίτλο «DELIVER PRE-SCHOOL ALTERNATIVE SERVICES»  ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ  «EARLY CHILDHOOD CARE»

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά 2 ατόμων, για την κάλυψη των αναγκών υλοποίησης του έργου «DELIVER PRE-SCHOOL ALTERNATIVE SERVICES»  ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ  «EARLY CHILDHOOD CARE» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  ΤΟΥ IPA ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2007-2013».

Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στην ανάπτυξη της επένδυσης στο ανθρώπινο κεφάλαιο μέσω της προώθησης ενός υποστηρικτικού διασυνοριακού περιβάλλοντος για μια καλύτερη προσχολική εκπαίδευση. Το έργο προωθεί συνεργασίες μεταξύ διαφορετικών τομέων / κλάδων σε διασυνοριακό με σκοπό την εξεύρεση τρόπων για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος προσχολικής ηλικίας και τη μεταφορά τεχνογνωσίας έτσι ώστε να υπάρξει βελτιωμένη ποιότητα στην παροχή προσχολικών υπηρεσιών με την εισαγωγή νέων, καινοτόμων και ελκυστικών εκπαιδευτικών μεθόδων και προσεγγίσεων.

Το αντικείμενο εργασίας των θέσεων είναι η διενέργεια προληπτικών εξετάσεων σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας σύμφωνα με τις διαδικασίες που θα προβλέπονται στα πρωτόκολλα υγείας που θα παραχθούν από την υλοποίηση δράσης του ίδιου έργου (δράση 4.2, παραδοτέο 4.2.2), καθώς και η συμπλήρωση και παράδοση των αντίστοιχων εντύπων εξέτασης και ερωτηματολογίων που θα παραχθούν από την υλοποίηση δράσης του ίδιου έργου (δράση 4.1, παραδοτέο 4.1.2) τα οποία θα τους παρέχει το κέντρο ΟΥΝΕΣΚΟ.

Οι υπηρεσίες θα παρέχονται σε οικισμούς των νομών Πέλλας, Φλωρίνης, Σερρών και Κιλκίς, για τις οποίες θα πραγματοποιείται μετάβαση και επιστροφή στη βάση του κέντρου με όχημα που θα διατεθεί από το κέντρο. Οι θέσεις εργασίας αφορούν στη σύναψη σύμβασης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συγκεκριμένα διάρκειας 8 μηνών, και οι απασχολούμενοι θα αμείβονται ως ωρομίσθιοι σύμφωνα κείμενη νομοθεσία.