ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ «Βασικές αρχές marketing-προβολής»
Ιανουαρίου 22, 2016
Αρ. Πρωτοκόλλου 171 & 172/4.11.2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΡΑΣΗΣ 4.4 (ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ)
Ιανουαρίου 22, 2016
Show all

Αρ. Πρωτοκόλλου 169 & 170/4.11.2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Θεσσαλονίκη 4/11/2013
Αρ. Πρωτ. 169

«DELIVER PRE-SCHOOL ALTERNATIVE SERVICES»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Κέντρο UNESCO ανακοινώνει ότι θα προβεί στην ανάθεση παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την υποστήριξη του κέντρου στην υλοποίηση / διαχείριση του έργου με τίτλο «DELIVER PRE-SCHOOL ALTERNATIVE SERVICES»  ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ  «EARLY CHILDHOOD CARE» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ IPA ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2007-2013», συνολικού προϋπολογισμού 5.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές σύμφωνα με :
1.Την ΥΠΑΣΥΔ 14023/ΕΥΘΥ 521, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
2.Την από 25/10/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου UNESCO έγκρισης υλοποίησης του έργου με τίτλο «DELIVER PRE-SCHOOL ALTERNATIVE SERVICES»  ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ  «EARLY CHILDHOOD CARE»

Ενσφράγιστες πρόσφορες γίνονται δεκτές από τη Δευτέρα 4/11/2013 ως και τη Δευτέρα 11/11/2013 στα γραφεία του Κέντρου, Πλούτωνος 30 & Γ. Παπανδρέου, 54655 Θεσσαλονίκη.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν έδρα σε χώρα της Ε.Ε. και εμπειρία στην υλοποίηση ανάλογων έργων.
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι στα τηλέφωνα 2310 422270 & 2310 423152 (ΔΕ-ΠΑ, 09:00-15:00).

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΡΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑ
Θεσσαλονίκη 4/11/2013
Αρ. Πρωτ. 170

«DELIVER PRE-SCHOOL ALTERNATIVE SERVICES»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ 1.3
(ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ)

Το Κέντρο UNESCO ανακοινώνει ότι θα προβεί στην ανάθεση παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την υποστήριξη του κέντρου στην υλοποίηση / διαχείριση του έργου με τίτλο «DELIVER PRE-SCHOOL ALTERNATIVE SERVICES»  ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ  «EARLY CHILDHOOD CARE» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ IPA ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2007-2013»
Οι ανάγκες τεχνικής υποστήριξης του έργου αφορούν στα παρακάτω :

1.    Προσδιορισμός των αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό της ΟΔΕ (Ομάδα Διοίκησης Έργου) του φορέα ανάλογα με τις ανάγκες των επί μέρους δράσεων του έργου
2.    Διαμόρφωση του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας της ΟΔΕ και του συστήματος παρακολούθησης του έργου
3.    Καθοδήγηση και υποστήριξη της ΟΔΕ στην τήρηση των διαδικασιών του φορέα, στη συνεργασία με τους εταίρους, στην υλοποίηση των δράσεων του έργου καθώς επίσης και κατάρτιση των μελών της σε θέματα που αφορούν στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει το IPA ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΛΛΑΔΑ-ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2007-2013»
4.    Καθοδήγηση  και υποστήριξη της ΟΔΕ στην τήρηση των διαδικασιών που αφορούν στην ορθή προβολή & δημοσιότητα του έργου σύμφωνα με τον οδηγό δημοσιότητας του IPA ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2007-2013»
5.    Επιμέλεια όλων των υποχρεώσεων απέναντι στον συντονιστή εταίρο
6.    Επιμέλεια όλων των υποχρεώσεων απέναντι στην Διαχειριστική αρχή και κάθε άλλη αρμόδια αρχή (τήρηση φακέλων, δελτία παρακολούθησης, αναμορφώσεις, τροποποιήσεις φυσικού και οικονομικού αντικειμένου κλπ.)
7.    Διαμόρφωση εντύπων (υποδειγμάτων) έναρξης – παρακολούθησης – υλοποίησης και ολοκλήρωσης καθώς και επιμέλεια της χρήσης τους, ως υποχρέωση του φορέα προς τους αναδόχους των επιμέρους δράσεων του έργου
8.    Εκπροσώπηση του φορέα όσον αφορά στο συγκεκριμένο έργο στην Κ.Τ.Γ. του Προγράμματος και σε κάθε αρμόδια αρχή καθώς και στους εταίρους
9.    Υποστήριξη της εταιρικότητας ως προς τις επικοινωνίες, τη ροή της στη βάση του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, την διοργάνωση των συναντήσεων του εταιρικού σχήματος όπως προβλέπεται στο έργο και την συμμετοχή στις συναντήσεις.
10.    Χρονικός Προγραμματισμός και Οργάνωση των επί μέρους δράσεων που θα υλοποιήσει o φορέας
11.    Σχεδιασμός και τεχνική υποστήριξη υλοποίησης διορθωτικών ενεργειών για την αντιμετώπιση χρονικών αποκλίσεων από το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα
12.    Παρακολούθηση της εξέλιξης υλοποίησης του έργου & υποστήριξη στις διαδικασίες ολοκλήρωσης του έργου

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΔΡΑΣΗ                                                     ΠΟΣΟ € (με ΦΠΑ)
1.    Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου    5.000,00
ΣΥΝΟΛΟ                                                  5.000,00

 

Μεταβείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο για να κατεβάσετε την πρόσκληση σε μορφή .pdf:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ_JTS

logo ECC